ITA

กลุ่มข้อมูลที่มีทักษะสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการทางธุรกิจโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลูกค้าให้บริการลูกค้าได้ดี

 

กลยุทธ์ของเรา | ปรัชญาของเรา | ที่เราให้บริการ